fbpx

Regulamin

HOSTEL EVOTEL

położony w Zielonce przy ul. Południowej 9.

Słowniczek:

 • Ośrodek – obiekt / budynek położony w Zielonce przy ul. Południowej 9,
 • Gość – osoba przebywająca w obiekcie na podstawie zameldowania dokonanego zgodnie z treścią Karty Meldunkowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Postanowienia Regulaminu:

 1. Ośrodek świadczy usługi o charakterze hotelowym.
 2. Hostel EVOTEL nie przyjmuje Gości z bagażami w postaci mebli. Możliwość pobytu w Hostel EVOTEL zwierząt uzależniona jest każdorazowo od decyzji Hostel EVOTEL.
 3. Pokój w Hostel EVOTEL wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00.
 5. Rezerwacja pokoju bez określenia okresu pobytu Gościa, obejmuje rezerwację / pobyt na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin doby hotelowej.
 7. Hostel EVOTEL uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 8. Hostel EVOTEL świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 9. Hostel EVOTEL zapewnia swoim Gościom:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • bieżącą i kompleksową informację związaną z pobytem,
  • nieodpłatny dostęp do sieci wifi,
  • sprzątanie pokoju wraz z wymianą ręczników i pościeli w każdy 6 dzień pobytu Gościa ( częściej na życzenie Gościa za dodatkową odpłatnością wg. cennika Hostel EVOTEL)
 10. Na życzenie Gościa Hostel EVOTEL świadczy:
  • odpłatnie usługę
   • restauracyjną, prania odzieży,
  • nieodpłatnie usługę
   • przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Hostel EVOTEL może jednak odmówić przyjęcia tych rzeczy wówczas jeśli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Hostel EVOTEL mają zbyt dużą wartość albo gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 11. Hostel EVOTEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji Hostel EVOTEL.
 12. Hostel EVOTEL ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa korzystającego z usług Hostel EVOTEL, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub w skutek siły wyższej albo że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.
 13. O wystąpieniu szkody Gość powinien zawiadomić osobę znajdującą się w Recepcji Hostel EVOTEL niezwłocznie po stwierdzeniu szkody.
 14. Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt nie uważa się za rzeczy wniesione do Hostel EVOTEL. Hostel EVOTEL wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody wywołane w w/w rzeczach ( kradzież, zniszczenie itp.)
 15. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub przez osoby które mu towarzyszyły lub były u niego zatrudniona albo go odwiedzały tj. m.in. za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostel EVOTEL .
 16. Gość każdorazowo opuszczając pokój powinien zamykać drzwi na klucz. Klucz od pokoju należy pozostawić w Recepcji Hostel EVOTEL.
 17. Gość nie może przekazywać wskazanego mu pokoju w Hostel EVOTEL osobom trzecim.
 18. Osoby nie zameldowane w Hostel EVOTEL mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 19. W Hostel EVOTEL należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 21. Hostel EVOTEL może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Hostel EVOTEL.
 22. Rzeczy pozostawione przez wymeldowanego Gościa w Hostel EVOTEL będą odesłane na zlecenie Gościa na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt i ryzyko. W przypadku nie otrzymania takiej pisemnej dyspozycji, Hostel EVOTEL przechowa te rzeczy przez okres 2 miesięcy na koszt i ryzyko Gościa. Po upływie zakreślonego powyżej terminu Hostel EVOTEL może postąpić z pozostawionymi przez Gościa rzeczami według własnego uznania.

Zasady rezerwacji:

 

 1. Hostel EVOTEL dokonuje na życzenie Gościa rezerwacji pokoju. Potwierdzenie dokonania rezerwacji Hostel EVOTEL dokonuje telefonicznie/ bezpośrednio w rozmowie z Gościem, bądź też na życzenie Gościa za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Gościa adres e-mailowy.
 2. W terminie 2 dni od potwierdzenia dokonania rezerwacji Gość jest zobowiązany do uiszczenia przedpłaty:
  • w wysokości kosztu pobytu Gościa za jedną dobę
  • w przypadku rezerwacji pobytu do 7 dni
  • w wysokości 30% kosztu pobytu Gościa w okresie wskazanym w rezerwacji
  • w przypadku rezerwacji pobytu od 8 dni.
 3. Anulowanie rezerwacji w terminie 7 dni przed datą dokonanej rezerwacji skutkuje zwrotem na rzecz Gościa pełnej kwoty uiszczonej przedpłaty. Anulowanie rezerwacji w terminie późniejszym skutkuje prawem zatrzymania przez Hostel EVOTEL kwoty uiszczonej przedpłaty.

Zasady płatności za pokój:

 1. W zamian za świadczenie usług hotelowych Gość zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodnie z Cennikiem Hostel EVOTEL stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Płatność odbywa się w sposób następujący:
  • w przypadku pobytu do 7 dni:
   • płatność wymagalna jest w dniu zameldowania Gościa za cały okres pobytu, z zaliczeniem kwoty przedpłaty w przypadku jej uiszczenia,
  • w przypadku pobytu od 8 dni do 30 dni
   • płatność w wysokości 30% ceny pobytu wymagalna jest w dniu zameldowania Gościa z zaliczeniem kwoty przedpłaty w przypadku jej uiszczenia,
   • płatność w wysokości 70% ceny pobytu wymagalna jest w dacie wymeldowania Gościa
  • w przypadku pobytu dłuższego niż 1 miesiąc:
   • płatność w wysokości 30% ceny pobytu wymagalna jest w dniu zameldowania Gościa z zaliczeniem kwoty przedpłaty w przypadku jej uiszczenia,
   • pozostała płatność wymagalna jest ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc bądź ostatniego dnia pobytu Gościa jeśli przypada on w inny dzień niż ostatni dzień miesiąca.
 3. Gość zobowiązuje się również do zapłaty Hostel EVOTEL wynagrodzenia za zamówione usługi dodatkowe, należnego w wysokości określonej w w/w Cenniku Hostel EVOTEL.

Dyrekcja

Hostel EVOTEL